웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Giới thiệu về Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Thương hiệu

Tên gọi thành phố Gangneung đã hoàn thành việc đăng ký với Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc theo Điều 9 của Luật Nhãn hiệu để bảo vệ và bản quyền hoá nhãn hiệu. Trong trường hợp các dự án phi lợi nhuận hoặc mục đích công cộng thương hiệu ấy có thể được sử dụng với sự tham vấn của các bộ phận liên quan có thẩm quyền.

Trong trường hợp mục đích thương mại, bên chính quyền thành phố sẽ hỗ trợ bên sủ dụng thương hiệu có thể sử dụng với sự chấp thuận trước của thành phố Gangneung.

Đặc trung: signature

Kiểu tiếng Hàn

솔향강릉 PINE CITY GANGNEUNG

Kiểu tiếng Anh

PINE CITY GANGNEUNG

Đặc trung: signature

Kiểu kết hợp trên và dưới

솔향강릉 PINE CITY GANGNEUNG

Kiểu kết hợp trái và phải

PINE CITY GANGNEUNG

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동