웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Giới thiệu về công việc thị chính

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Tầm nhìn về Gangneung

Khẩu hiệu hành chính thành phố
Quản trị hành chính tích cực lấy người dân làm trung tâm, Gangneung là nơi hạnh phúc nhất tại Gangwondo
Nguyên tắc công vụ hành chính
nguyên tắc 01 Vì công dân

Với tấm lòng vì công dân

nguyên tắc 02 Lắng nghe

Lắng nghe nguyện vọng của công dân

nguyên tắc 03 Sáng tạo

với những ý tưởng mới

nguyên tắc 04 ồng hành

Cùng với công dân

Mục tiêu công vụ hành chính
Thành phố kinh tế trọng điểm vùng biển
Thành phố du lịch thông minh 4 mùa
Thành phố văn hóa, nghệ thuật và giáo dục sáng tạo
Thành phố nông ngư nghiệp sôi động
Thành phố phúc lợi để cùng nhau tận hưởng

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동