웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Nộp thuế

Thuế có thể được chia thành thuế quốc gia do chính phủ trung ương thu để cung cấp nguồn tài chính cần thiết cho việc cung cấp các dịch vụ quốc phòng và xã hội, và thuế địa phương do chính quyền địa phương ở thành phố (si) /huyện(gun) /quận(gu) thu để cung cấp nguồn tài chính cần thiết cho giao thông vận tải địa phương và an sinh xã hội. Không chỉ người Hàn Quốc mà người nước ngoài cũng có nghĩa vụ nộp thuế với tư cách là cư dân của đất nước.

Thuế quốc gia

  • Tư vấn về thuế quốc gia
    • Trang web của Sở dịch vụ thuế quốc gia : www.nts.go.kr (Hỗ trợ bằng tiếng Anh)
    • Thông tin liên hệ : ☎ 126
  • Là một nguồn lực quản lý quốc gia do sởc thuế quốc gia yêu cầu, bao gồm thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế thừa kế và quà tặng, thuế giáo dục, thuế bất động sản tổng hợp và thuế giá trị gia tăng, v.v.

Thuế địa phương

  • Tư vấn liên quan đến thuế địa phương : Tư vấn liên quan đến thuế địa phương: có thể sử dụng trang web Wetax(www.wetax.go.kr) và ứng dụng di động (Smart Wetax) để được tư vấn và thanh toán thuế địa phương của tất cả các cơ quan địa phương trên toàn quốc.
  • Thuế địa phương được sử dụng như một nguồn lực quản lý cho mỗi chính quyền địa phương và bao gồm thuế lấy lại, thuế cư trú và thuế xe cộ.

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동