웹마스터 삭제
본문 바로가기 대메뉴 바로가기

GANGNEUNG CITY VIE - 솔향강릉

Sinh hoạt Gangneung

Infinite Possibilities of Gangneung where Business,Culture and Tourism meet.

Tuyển dụng người nước ngoài

Tuyển dụng người nước ngoài

Điều kiện tuyển dụng người lao động nước ngoài

1
Tuyển dụng người lao động nước ngoài với có tu cách lao động không chuyên nghiệp (E9)
 • Trong trường hợp tất cả hoặc một phần nhân lực mong muốn không được thuê mặc dù đã nỗ lực tuyển dụng lao động giúp việc gia đình (Nó phải tương ứng với loại hình kinh doanh do Ủy ban Chính sách Lao động Nước ngoài giới thiệu và doanh nghiệp hoặc địa điểm kinh doanh có thể sử dụng lao động nước ngoài)
 • Không được chuyển lao động giúp việc gia đình thông qua việc điều chỉnh việc làm từ hai tháng trước khi nộp hồ sơ xin việc đến ngày được cấp giấy phép lao động.
 • Không được chuyển lao động giúp việc gia đình thông qua việc điều chỉnh việc làm từ hai tháng trước khi nộp hồ sơ xin việc đến ngày được cấp giấy phép lao động.
 • Người muốn tuyển không được nợ lương từ 5 tháng trước ngày được cấp giấy phép lao động đến ngày được cấp giấy phép lao động.
 • Trong trường hợp một doanh nghiệp hoặc nơi làm việc tuân theo 「Luật Bảo hiểm Việc làm」 và 「Luật Bảo hiểm Bồi thường Tai nạn Công nghiệp」, nó phải được đăng ký bảo hiểm việc làm và bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động
 • Bảo hiểm đảm bảo khởi hành hoặc ủy thác (Điều 13 Đoạn 1 của 「Luật về việc làm của người lao động nước ngoài, v.v.」) và đảm bảo bảo hiểm đối với mức lương không được trả cho người lao động nước ngoài trong trường hợp người sử dụng lao động của doanh nghiệp hoặc nơi làm việc sử dụng lao động nước ngoài. đối với (Điều 23 (1) của 「Luật về việc làm, v.v. của người lao động nước ngoài」)
2
Thuê lao động nước ngoài có thị thực thăm thân (H2)
 • Trong trường hợp tất cả hoặc một phần nhân lực mong muốn không được thuê mặc dù đã nỗ lực tuyển dụng lao động giúp việc gia đình
 • Tất cả các điều kiện đối với người sử dụng lao động muốn thuê lao động nước ngoài với tư cách lưu trú không chuyên nghiệp (E9) phải được đáp ứng
 • Để điều hành một doanh nghiệp hoặc địa điểm kinh doanh thuộc bất kỳ điều nào sau đây
  • Doanh nghiệp xây dựng hoặc nơi làm việc do Ủy ban Chính sách Lao động Nước ngoài xác định dựa trên tình hình hiện tại của thị trường lao động công nhân hàng ngày, liệu cơ hội việc làm cho lao động trong nước có bị xâm phạm hay không và quy mô của nơi làm việc
  • Các doanh nghiệp hoặc nơi làm việc do Ủy ban Chính sách Lực lượng Lao động Nước ngoài xác định dựa trên đặc điểm của từng ngành như kinh doanh dịch vụ, kinh doanh sản xuất, kinh doanh nông nghiệp hoặc thủy sản

Xin được việc làm của người nước ngoài

Người nước ngoài có thể làm việc tùy theo mục đích nhập cảnh và loại thị thực được cấp. Điều đầu tiên bạn cần làm để tìm việc là thảo luận với gia đình xem có cần thiết phải xin việc không, loại công việc nào tốt cho bạn và bạn sẽ sử dụng tiền lương của mình với mục đích nào.

Vui lòng kểm tra xem có thể xin được việc làm với thị thực của mình tại Trung tâm Thông tin dành cho Người nước ngoài (www.hikorea.go.kr / không có mã vùng ☎ 1345)

공공저작물 자유이용 허락 표시

상단이동